U skladu našom politikom, garantujemo našim klijentima najviši nivo tajnosti podataka, u smislu da sve informacije naš tim će koristiti samo i jedino u poslovne svrhe.

Poslovno iskustvo partnera u Centralnoj i istočnoj Evropi, koje se konsolidovalo tokom dugog niza godina, posebno na teritoriji Balkana, i koje se funkcioniše po principu top down prenet je i na BPE Consultinga. Na taj način, Managemente uspeva da se koncentriše i fokusira na analizu mogućih rzkika po društvo.